Gönder
Üye Isleri
18-12-2019 HISART, HISTONCAL ART TAN GELİYOR. HİSART AYNI ZAMANDA NUN SANAB ANLAMINI Hello dergisi
Geri Dön

 

 

 

 

 

 

HISART, HISTONCAL ART' TAN GELİYOR. HİSART AYNI ZAMANDA NUN SANAB' ANLAMINI

"Hısart, 'Hıstoncal Art'tan geliyor. Hisart aynı zamanda 'O'nun sanab' anlamını da

M|J|l>ı»j|i^||fcj|i>]MB T. 11L J MUMMB^II^irJIMl ^^^^^^^H|||||||kv|||||||||||||||H||I|||B||||MİH^^^^^^^^^I jıİjjJj ^J isart Canlı Tarih Müzesi'ni görüp de etki- murdarı ve oyun hamurundan heykeller, orta- I ilenmeyen kimse yok herhalde... Dünyada okulda yaptığı resimlerle bugünün temelleri- ilk ve tek olmasının yanı sıra o heykeller, resim- ni atan Çuhadaroğlu Holding Yönetim Kuru- ler ve bunların anlatımıyla sanki o anı yaşıyor- lu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu, "Sanatçı olun- muşsunuz hissinin verildiği yüzlerce yılı tek bir maz, doğulur cümlesinin örneğiyim" diye koalanda Müze, Osmanlı dönemine ait (1453-1923) HELLO!: Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin ku- askeri ve etnografık tarihi eserlerin yanı sıra rucususunuz. Müze hikayeniz iyi bir koleksiyo- ¦•, ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın ka- ner olmanızla mı başladı? yıp halkalarını gün yüzüne çıkarıyor. Tüm bu Nejat Çuhadaroğlu: Müze hikayem çocuk- süreç de dioramalarla ve mankenlerle zengin- luktan başlıyor. Çizgi romana ve filmlere olan I leştirilmiş. Roma imparatorluğu, Anadolu Sel- merakımla başladı bu macera. Annem akade- çuklu Devleti, Osmanlı imparatorluğu, Kurtu- miden resim-heykel mezunu, babam mimar. '. luş Savaşı, Birinci ve ikinci Dünya Savaşı, Kör- Dolayısıyla bende Allah vergisi bir resim ve fez Savaşı gibi dünya tarihine yön veren savaş- heykel yapma isteği, kabiliyeti var. Tüm kar- lar, medeniyetler ve olaylara ait askeri, tari- şı çıkmalara rağmen, neredeyse haftanın yedi hi eserler sergileniyor. Üstelik bu eserler ger- günü resim ve heykelle uğraşan bir insandım. çek ve kurgu ürünü olayların ölçek gözetmek- Çocukken çamurdan ya da babamın yurtdı- sizin üç boyutlu olarak modellenmesi anlamı- şından getirdiği oyun hamurlarından heykel- na gelen diorama tekniğiyle de desteklenmiş, ler yapardım. Boş bulduğum her alana her Nejat Çuhadaroğlu'nun yaptığı bu dioramala- türlü malzemeyi kullanarak resimler yapar- ra tarihi eserler ve yaşanan anın resimleri de dım. Sokaklar dahil olmak üzere... Ve bu re- eşlik ediyor. sim yapma daha sonra diorama yapma mera- ^H Her yıl biraz daha büyüyen ve alanına sığa- kı uyandırdı. Çizgi romanlarda veya filmlerde b£^ mayan müze, ziyaretçilerini adeta büyülüyor, seyrettiğim sahneleri tasarladım. Yazlı- Henüz altı - yedi yaşlarındayken yaptığı ça- ğımızın bahçesindeki inşaat atıkların- Hisart Canlı Tarih Müzesi'ni görüp de etkilenmeyen kimse yok herhalde... Dünyada ilk ve tek olmasının yanı sıra o heykeller, resimler ve bunların anlatımıyla sanki o anı yaşıyormuşsunuz hissinin verildiği yüzlerce yılı tek bir alanda özetliyor. Müze, Osmanlı dönemine ait (1453-1923) askeri ve etnografık tarihi eserlerin yanı sıra ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarıyor. Tüm bu süreç de dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilmiş. Roma imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı imparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, Birinci ve ikinci Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine yön veren savaşlar, medeniyetler ve olaylara ait askeri, tarihi eserler sergileniyor. Üstelik bu eserler gerçek ve kurgu ürünü olayların ölçek gözetmeksizin üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen diorama tekniğiyle de desteklenmiş. Nejat Çuhadaroğlu'nun yaptığı bu dioramalara tarihi eserler ve yaşanan anın resimleri de eşlik ediyor. Her yıl biraz daha büyüyen ve alanına sığamayan müze, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Henüz altı - yedi yaşlarındayken yaptığı çamurdan ve oyun hamurundan heykeller, ortaokulda yaptığı resimlerle bugünün temellerini atan Çuhadaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu, "Sanatçı olunmaz, doğulur cümlesinin örneğiyim" diye konuşuyor. HELLO!: Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin kuru cususun uz. Müze hikayeniz iyi bir koleksiyoner olmanızla mı başladı? Nejat Çuhadaroğlu: Müze hikayem çocukluktan başlıyor. Çizgi romana ve filmlere olan merakımla başladı bu macera. Annem akademiden resim-heykel mezunu, babam mimar. Dolayısıyla bende Allah vergisi bir resim ve heykel yapma isteği, kabiliyeti var. Tüm karşı çıkmalara rağmen, neredeyse haftanın yedi günü resim ve heykelle uğraşan bir insandım. Çocukken çamurdan ya da babamın yurtdışından getirdiği oyun hamurlarından heykeller yapardım. Boş bulduğum her alana her türlü malzemeyi kullanarak resimler yapardım. Sokaklar dahil olmak üzere... Ve bu resim yapma daha sonra diorama yapma merakı uyandırdı. Çizgi romanlarda veya filmlerde seyrettiğim sahneleri tasarladım. Yazlığımızın bahçesindeki inşaat atıkların- HİSART CANLI TARİH MÜZESİ'NİN KURUCUSU NEM ÇUHADAROĞLU J'JNHim BENİM YAPTIĞIMI ~ YAPABBaŞKA BİRİ YOK" ~1^yacla3jk ve tek olcnM^mrih müzesi HisarPın kurucusu, küralörii, müzede yerHİaıugigroma ve manKİnjRffsanatçısı olan Çuhadaroğlu Yönelim Kurulu Başkanı hlejatTOhadaroğlu, "Hayçffîfomin yalnızca bir kısmını gerçekleşlirebildim" diyor.

"Sanal koleksıyoneri olmanın sim yok; ilginiz varsa, paranız varsa koleksiyoner olursunuz. Hikayesi olan, önemli kişilerin eserieri ve dünyada eşi benzeri olmayan eserler her zaman en sevdiklerindir." dan bulduğum malzemelerden bir köy inşa ettim. Bunu yaptığımda altı - yedi yaşlarındaydım. Komşuları bile akşam çağırıp gösteri yapardım. Daha sonra babamın yurtdışından getirdiği plastik uçak maketleriyle devam ettim. Bu da ortaokul başlarıydı. Sonra statik maketlere geçtim. Yaptığım maketleri seneler sonra diorama içinde kullanmaya karar verdim. Ve ciddi bir şekilde diorama yapmaya başladım. Sonrasında yaptığım dioramaların yanına orijinal, o döneme ait askeri miğferi koydum. Ve 25 sene öce koleksiyonerlik yolculuğum böyle başladı. HELLO!: His art ismi pekiyi? Bize ne anlamlar veriyor? N. Çuhadaroğlu: Hisart, 'Historical Art'tan geliyor. Hisart aynı zamanda 'O'nun sanatı' anlamını da taşıyor. Bir de akılda kalıcı, enternasyonal bir isim olduğu için bütün istek ve taleplerimi karşılayan bir isim. Anlatmak istediğim ve yaptığım şeyin de dünyada ilk ve tek olduğunu düşünürsek; ona da bir isim bulmak çok zordu. HELLO!: Müzedeki hayalleriniz nelerdi? Neleri gerçeğe dönüştürdünüz ve şimdi hedefleriniz neler? N. Çuhadaroğlu: Hayallerimin bir kısmını gerçekleştirebildim. Sebebi, şu andaki müze alanının bana yetmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü müze alanının şu andakinin en az 10 misli olması gerekiyor ki; hayallerimin diğer kısmını gerçekleştirebileyim. Burası yaklaşık 1500 senelik tarihi anlatan bir müze. Doğu Roma Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'nın tüm dönemleri, Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı, Kore, Vietnam Savaşları, Kıbrıs Barış Harekatı ve hatta Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı gibi yakın tarihte olmuş olan olayları anlatan bir müze. Bunu da her ölçekte diorama yaparak sergileyen bir müze. Hisart, teşhir tanzim anlamında dünyada ilk ve tek müze. Sebebi de 1500 yıllık tarihi hem maketlerle hem birebir orijinal giydirilmiş mankenlerle ve orijinal eserlerle; resim, tablo ve fotoğraflarla bir arada anlatan dünyadaki tek müze. HELLO!: Müze, Osmanlı dönemine ait (1453-1923) askeri ve etnografik tarihi eserlerin yanı sıra ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarım gün yüzüne çıkarmak amacıyla; tarihin ilgili dönemlerini betimleyen dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilmiş... Pekiyi bu dönem sizi nasıl etkiledi? Neden bu dönemler? N. Çuhadaroğlu: Şimdi 1453-1923 dediğiniz zaman zaten 500 seneden bahsediyoruz. 500 sene spesifik bir dönem değil zaten; ciddi bir süreç. Bu da Osmanlı Imparatorluğu'nun yükselişinden yıkılışına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna kadar olan bir süreç. Tarihin en önemli süreci. HELLO!: Hisart Müzesi'ndeki eserler, gerçek ve kurgu ürünü olayların ölçek gözetmeksizin üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen 'diorama' tekniği ile destekleniyor. Neden bu tekniğe ihtiyaç duydunuz? N. Çuhadaroğlu: Çünkü maketlerle anlatılan olaylar her yaştan, her kesimden insanın ilgisini çekiyor. Daha önce az da olsa dünyadaki birtakım müzelerde çok az ve kısıtlı sayıda sergileniyor ama Hisart'ta tüm dünyadaki müzelerin toplamından daha faz- 68 "Sanal koleksiyoneri olmanın sim yok; ilginiz varsa, paranız varsa koleksiyoner olursunuz. Hikayesi olan, önemli kişilerin eserieri ve dünyada eşi benzeri olmayan eserler her zaman en sevdiklerindir." dan bulduğum malzemelerden bir köy inşa Neleri gerçeğe dönüştürdünüz ve şimdi he- lerin yanı sıra ülke tarihimizin eşsiz mirasını ettim. Bunu yaptığımda altı - yedi yaşların- defleriniz neler? ve bu mirasın kayıp halkalarım gün yüzüne daydım. Komşuları bile akşam çağırıp göste- N. Çuhadaroğlu: Hayallerimin bir kısmı- çıkarmak amacıyla; tarihin ilgili dönemlerini ri yapardım. Daha sonra babamın yurtdışın- nı gerçekleştirebildim. Sebebi, şu andaki betimleyen dioramalarla ve mankenlerle zendan getirdiği plastik uçak maketleriyle de- müze alanının bana yetmemesinden kaynak- ginleştirilmiş... Pekiyi bu dönem sizi nasıl etvam ettim. Bu da ortaokul başlarıydı. Sonra lanıyor. Çünkü müze alanının şu andakinin kiledi? Neden bu dönemler? statik maketlere geçtim. Yaptığım maketle- en az 10 misli olması gerekiyor ki; hayalleri- N. Çuhadaroğlu: Şimdi 1453-1923 deri seneler sonra diorama içinde kullanmaya min diğer kısmını gerçekleştirebileyim. Bu- diğiniz zaman zaten 500 seneden bahsekarar verdim. Ve ciddi bir şekilde diorama rası yaklaşık 1500 senelik tarihi anlatan bir diyoruz. 500 sene spesifik bir dönem deyapmaya başladım. Sonrasında yaptığım di- müze. Doğu Roma Bizans'tan, Selçuklu'dan, ğil zaten; ciddi bir süreç. Bu da Osmanlı oramaların yanına orijinal, o döneme ait as- Osmanlı'nın tüm dönemleri, Birinci Dünya Imparatorluğu'nun yükselişinden yıkılışına keri miğferi koydum. Ve 25 sene öce kolek- Savaşı, ikinci Dünya Savaşı, Kore, Vietnam ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna kadar siyonerlik yolculuğum böyle başladı. Savaşları, Kıbrıs Barış Harekatı ve hatta Zey- olan bir süreç. Tarihin en önemli süreci. HELLO!: Hisart ismi pekiyi? Bize ne an- tin Dalı, Fırat Kalkanı gibi yakın tarihte ol- HELLO!: Hisart Müzesi'ndeki eserler, ger- lamlar veriyor? muş olan olayları anlatan bir müze. Bunu da çek ve kurgu ürünü olayların ölçek gözetmek- N. Çuhadaroğlu: Hisart,'Historical Art'tan her ölçekte diorama yaparak sergileyen bir sizin üç boyutlu olarak modellenmesi anlamı- geliyor. Hisart aynı zamanda 'O'nun sanatı' müze. Hisart, teşhir tanzim anlamında dûn- na gelen 'diorama' tekniği ile destekleniyor, anlamını da taşıyor. Bir de akılda kalıcı, en- yada ilk ve tek müze. Sebebi de 1500 yıllık ta- Neden bu tekniğe ihtiyaç duydunuz? ternasyonal bir isim olduğu için bütün istek rihi hem maketlerle hem birebir orijinal giy- N. Çuhadaroğlu: Çünkü maketlerle anlatı- ve taleplerimi karşılayan bir isim. Anlatmak dirilmiş mankenlerle ve orijinal eserlerle; re- lan olaylar her yaştan, her kesimden insanın istediğim ve yaptığım şeyin de dünyada ilk ve sim, tablo ve fotoğraflarla bir arada anlatan ilgisini çekiyor. Daha önce az da olsa dünya- tek olduğunu düşünürsek; ona da bir isim bul- dünyadaki tek müze. daki birtakım müzelerde çok az ve kısıtlı sayı- mak çok zordu. HELLO!: Müze, Osmanlı dönemine ait da sergileniyor ama Hisart'ta tüm dün- HELLO!: Müzedeki hayalleriniz nelerdi? (1453-1923) askeri ve etnografik tarihi eser- yadaki müzelerin toplamından daha faz- 68

w / #' / ^-r "Modem sanalı t" çok sevmesem de " f, . v bienallerdeki pek çok çağdaş sanal eserlerine A ilgi düyuyonp. Fakat benim hem karakter. ^ hem tan olarak klasik ve Rönesans dönemi eserlerine ilgim var." - kHmi irh^^h 'Jrf^lFSs^

^^^^İffS^^^^B^BP^SılıJ İTlrTS^rT^I^V^^^S^B*SwKrTB^ rBEB^^B^B^^^KGİİ^^B Jf |^H . If^j^t^gfgSm^^^^m * L - ı |ı ı *1 JH - ı f I I [ H d I I I 1 I I . Ikti iiiiiı^ ,^TITlX _ . - ^**>ââitlt â Jl fc * 4 f ıtıt ^ -._ . . aAAAAJlA. '. M anlatıyor. Heplerimin Tf • • *?*¦* rî » Wv• *» Kalanı için buranın 10 misli ' ' akına ihtiyacım var."

"Maketlerle anlatılan olaylar her yastan, her kesimden insanın ilgbini çekiyor. HisarPta tüm dünyadaki müzelerin toplamından daha fazla makerie sergileme yapılıyor." la maketle sergileme yapılıyor. Bu da müzeye gelen herkesi tam anlamıyla memnun ediyor. HF.T.T.O!: Hisart"ı özel kılan bu sistem mi? N. Çuhadaroğlu: Evet, Hisart"ı özel kılan bu sistem. Ayrıca Hisart, dünyada eşi benzeri olmayan birçok esere ev sahipliği yapıyor. Çok geniş yüzyıllara denk gelen eserler, olaylar ve savaşları anlatan bir müze Hisart. HELLO!: Küçük yaşlarda resim, heykel ve maket yapma tutkunuz varmış. Ve bugünlere kadar gelmiş. Hatta bir heykeltıraşsınız. Sanat yaşamınıza nasıl girdi? Ve sanat size hangi yolları, farkındalığı, yaşam felsefesini açtı? N. Çuhadaroğlu: Sanat zaten doğduğumdan beri içimde vardı ki; elim kalem tuttuğundan beri resim ve heykel yapıyorum. Genlerde olan bir şey. "Sanatçı olunmaz, doğulur"un örneğiyim diyebilirim. Bir kere çok detaycıyım. Resim ve fotoğraf hafızam var. Tarihe olan ilgimden dolayı da tüm bu birikim; eserleri toplayıp canlandırmalarını, maketlerini yapma ayrıcalığı tanıyor bana. Çünkü koleksiyonerler ayrı, maketçiler ayrı insanlardır. Maketçiler bile kendi aralarında beşe ayrılır. Ben hem koleksiyoner hem maketçiyim; herkesin yaptığını tek başıma yapıyorum. HELLO!: Heykeltıraş olma sürecinizi anlatır mısınız? N. Çuhadaroğlu: Çünkü heykel olmadan boş elbise ve aksesuarların anlamı olmaz. Elbiseyi elbise yapan içindeki adamdır. HELLO!: En etkilendiğiniz heykeltıraşlar kimler? N. Çuhadaroğlu: Michelangelo ve Rodin. HELLO!: Şu anda dünyadaki sanat sürecini, gelişimini ve ilerleyişini nasıl değerlendiriyorsunuz? N. Çuhadaroğlu: Modern sanatı çok sevmesem de bienallerdeki pek çok çağdaş sanat eserine ilgi duyuyorum. Fakat benim hem karakter hem tarz olarak klasik ve Rönesans dönemi eserlere ilgim var. HELLO!: Pekiyi iyi bir sanat koleksiyoneri olmanın sırrı nedir? Sizin en sevdiğiniz eserler hangileri? Özellikle hangi eserleri toparlamaya çalıştınız? N. Çuhadaroğlu: Sanat koleksiyoneri olmanın sırrı yok. ilginiz, paranız varsa koleksiyoner olursunuz. Hikayesi olan, birtakım önemli şahıslara ait olan eserler; bir de dünyada eşi benzeri olmayan eserler benim her zaman en sevdiklerimdir. HELLO!: Sanatta varmak istediğiniz nokta nedir? N. Çuhadaroğlu: Sanatta bir yere varmaktan ziyade gayem, Türkiye başta olmak üzere dünyadaki insanların tarihe olan ilgilerini artırmak. Çünkü tarih herkes için çok önemli olan bir bilim dalıdır. Her zaman söylediğim bir söz var: "Tarih, matematik, fizik kadar; hatta daha önemli bir bilim dalıdır. Çünkü tarih o insanın, o milletin, o devletin hafızası ve belleğidir. Hafızası ve belleği olmayan bir insanın, bir milletin, bir devletin bugünü de olmaz, geleceği de olmaz." Karakteri de olmaz. HELLO!: Pekiyi çevrenizdeki insanları ve ailenizi nasıl etkiliyorsunuz sanat yolculuğunuzla? N. Çuhadaroğlu: Herkes benim normal olmadığımı; özel bir insan olduğumu söylüyor. Çünkü benim yaptığımı şu ana kadar dünyada yapan hiçbir müze sahibi yok. Kendisi birebir teşhir, tanzimle uğraşan; küratörlüğünü yapan, antika seçimini yapan ve içindeki maket yapımıyla ilgilenen başka bir müze sahibi veya iş insanı yok. HELLO!: Gençlere tavsiyeleriniz nedir? N. Çuhadaroğlu: ilgi duyduğunuz, sevdiğiniz işi çok çalışarak, hakkını vererek, yaptığınız işe saygı duyarak devam edin. RÖPORTAJ: FİGEN NALAN ÖZKAN FOTOĞRAFLAR: NURDAN USTA "MakeHerie anlatılan olaylar her yastan, her kesimden insanın ilgisini çekiyor. Hisart"ta ^ tüm dünyadaki müzelerin toplamından daha \w1S fazla makerie sergileme yapılıyor." la maketle sergileme yapılıyor. Bu da müzeye N. Çuhadaroğlu: Çünkü heykel olmadan re dünyadaki insanların tarihe olan ilgile- gelen herkesi tam anlamıyla memnun ediyor, boş elbise ve aksesuarların anlamı olmaz. El- rini artırmak. Çünkü tarih herkes için çok HELLO!: Hisart"ı özel kılan bu sistem mi? biseyi elbise yapan içindeki adamdır. önemli olan bir bilim dalıdır. Her zaman N. Çuhadaroğlu: Evet, Hisart"ı özel kılan HELLO!: En etkilendiğiniz heykeltıraşlar söylediğim bir söz var: "Tarih, matematik, fı- bu sistem. Ayrıca Hisart, dünyada eşi benzeri kimler? zik kadar; hatta daha önemli bir bilim dalı- olmayan birçok esere ev sahipliği yapıyor. Çok N. Çuhadaroğlu: Michelangelo ve Rodin. dır. Çünkü tarih o insanın, o milletin, o dev- geniş yüzyıllara denk gelen eserler, olaylar ve HELLO!: Şu anda dünyadaki sanat süreci- letin hafızası ve belleğidir. Hafızası ve belle- savaşları anlatan bir müze Hisart. ni, gelişimini ve ilerleyişini nasıl değerlendi- ği olmayan bir insanın, bir milletin, bir dev- HELLO!: Küçük yaşlarda resim, heykel ve riyorsunuz? letin bugünü de olmaz, geleceği de olmaz." maket yapma tutkunuz varmış. Ve bugünlere N. Çuhadaroğlu: Modern sanatı çok sev- Karakteri de olmaz. kadar gelmiş. Hatta bir heykeltıraşsınız. Sanat meşem de bienallerdeki pek çok çağdaş sanat HELLO!: Pekiyi çevrenizdeki insanları ve yaşamınıza nasıl girdi? Ve sanat size hangi yol- eserine ilgi duyuyorum. Fakat benim hem ka- ailenizi nasıl etkiliyorsunuz sanat yolculuğu- ları, farkındalığı, yaşam felsefesini açtı? rakter hem tarz olarak klasik ve Rönesans dö- nuzla? N. Çuhadaroğlu: Sanat zaten doğduğum- nemi eserlere ilgim var. N. Çuhadaroğlu: Herkes benim normal oldan beri içimde vardı ki; elim kalem tuttuğun- HELLO!: Pekiyi iyi bir sanat koleksiyoneri madiğimi; özel bir insan olduğumu söylüyor, dan beri resim ve heykel yapıyorum. Genlerde olmanın sırrı nedir? Sizin en sevdiğiniz eser- Çünkü benim yaptığımı şu ana kadar dünyaolan bir şey. "Sanatçı olunmaz, doğulur"un ör- 1er hangileri? Özellikle hangi eserleri toparla- da yapan hiçbir müze sahibi yok. Kendisi bineğiyim diyebilirim. Bir kere çok detaycıyım, maya çalıştınız? rebir teşhir, tanzimle uğraşan; küratörlüğünü Resim ve fotoğraf hafızam var. Tarihe olan il- N. Çuhadaroğlu: Sanat koleksiyoneri olma- yapan, antika seçimini yapan ve içindeki magimden dolayı da tüm bu birikim; eserleri top- nın sırrı yok. ilginiz, paranız varsa koleksiyo- ket yapımıyla ilgilenen başka bir müze sahibi layıp canlandırmalarını, maketlerini yapma ner olursunuz. Hikayesi olan, birtakım önem- veya iş insanı yok. ayrıcalığı tanıyor bana. Çünkü koleksiyoner- li şahıslara ait olan eserler; bir de dünyada eşi HELLO!: Gençlere tavsiyeleriniz nedir? ler ayrı, maketçiler ayrı insanlardır. Maketçi- benzeri olmayan eserler benim her zaman en N. Çuhadaroğlu: ilgi duyduğunuz, sevdiler bile kendi aralarında beşe ayrılır. Ben hem sevdiklerimdir. ğiniz işi çok çalışarak, hakkını vererek, koleksiyoner hem maketçiyim; herkesin yaptı- HELLO!: Sanatta varmak istediğiniz nok- yaptığınız işe saygı duyarak devam edin. ğını tek başıma yapıyorum. ta nedir? ; HELLO!: Heykeltıraş olma sürecinizi anla- N. Çuhadaroğlu: Sanatta bir yere varmak- RÖPORTAJ: FİGEN NALAN ÖZKAM tır mısınız? tan ziyade gayem, Türkiye başta olmak üze- FOTOĞRAFLAR: NURDAN USTA

©2015 Hisartmuseum.com